NL EN

Duurzaamheid

Aangezien duurzaamheid een steeds groter aandachtspunt is voor zowel stichtingen en verenigingen als voor particuliere beleggers, kiezen wij in ons beleggingsbeleid en onze werkzaamheden, waar mogelijk, voor duurzame oplossingen.

Dit betekent dat wij Environmental, Social en Governance (ESG)-criteria in ons algemene beleggingsbeleid betrekken. Dat wil concreet zeggen dat wij niet beleggen in ondernemingen waarvan het ons bekend is dat die stelselmatig overtredingen plegen op gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu, en/of corruptie. Philipse & Co belegt tevens niet in ondernemingen waarvan het bekend is dat die controversiële wapens produceren. De ESG-criteria zijn eveneens een vast onderdeel van ons multi manager/ETF selectie- en monitoring proces.

Vanaf 10 maart 2021 geldt nieuwe Europese regelgeving voor de financiële sector. Financiële Instellingen moeten dan transparanter worden over de duurzame prestaties zodat cliënten een betere inschatting kunnen maken of een belegging wel of niet groen is: Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is onderdeel van het European Union Sustainable Finance Action Plan.

De afgelopen jaren is het aanbod van duurzame (index)fondsen flink uitgebreid waardoor het inmiddels mogelijk is een goed gespreide duurzame portefeuille op te bouwen. Binnen de SFDR wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën van duurzame beleggingen: grijs, lichtgroen en donkergroen. Bij grijze beleggingen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de wettelijke uitsluitingscriteria. Lichtgroene beleggingen passen deze uitsluitingscriteria toe en de beleggingen worden geselecteerd op bijvoorbeeld compliance op het gebied van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Bij donkergroene beleggingen wordt alleen belegd in bedrijven die zich richten op impact beleggen: er worden bijvoorbeeld alleen beleggingen geselecteerd die bijdragen aan een reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Naast onze norm-portefeuille is het ook mogelijk om te beleggen in een volledig duurzame ingerichte portefeuille. In onze norm portefeuille is spreiding en de opname van meerdere asset categorieën, waaronder alternatieve beleggingen prioriteit, het duurzame karakter van de deze strategie is van secundair belang. In de duurzame portefeuille wordt belegd in de hierboven omschreven “lichtgroene” categorie van beleggingen in de SFDR context.

Binnen de SFDR is het principe “do not significant harm” leidend. Dit houdt in dat:

Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling of aan de verwezenlijking van een sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan die doelstellingen van de ondernemingen waarin belegd is, en praktijken van goed bestuur volgen. Dus: een belegging kan alleen duurzaam zijn, als deze haar duurzame doelstelling bereikt zonder daarbij significante schade toe te brengen aan andere milieu- of sociale doelstellingen.