NL EN

Toezicht & Registratie

Philipse & Co is als vermogensbeheerder officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en is aangesloten bij het KiFiD. Alle partners zijn geregistreerd in één of meerdere registers van het Dutch Securities Institute (DSI). Zie ook:


Downloads AFM

Door een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, is in 2014 het initiatief genomen om de kwaliteit van het beleggingsbeleid (bij de dienstverlening gericht op particuliere cliënten) sectorbreed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Dit initiatief heeft geresulteerd in een tweetal documenten.

De AFM dringt er op aan dat alle beleggingsondernemingen, de documenten op hun site beschikbaar stellen en vertalen naar hun eigen praktijk. Philipse & Co ondersteunt dit en heeft voor haar cliënten al vele jaren een informatiememorandum beschikbaar waarin onder andere wordt ingegaan op de punten die de AFM in de documenten noemt.

Beloningsbeleid Philipse & Co

Het beloningsbeleid van Philipse & Co is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van Philipse & Co. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van Philipse & Co, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid van Philipse & Co bestaat slechts uit een vast beloningsgedeelte en kent geen variabele of omzet gerelateerde beloningen. Philipse & Co hanteert voor haar medewerkers marktconforme vaste salarissen.

De Handreiking beleggingsbeleid particuliere cliëntenomschrijft wat van een goed beleggingsbeleid verwacht mag worden. Daarnaast geeft het de beleggingsonderneming een concreet handvat om de kwaliteit door middel van een uitgebreide vragenlijst te toetsen en (waar nodig) te verbeteren.

De Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid bestaat uit vragen die de cliënt aan de vermogensbeheerder of -adviseur kan stellen en om een goed beeld te krijgen over het gevoerde beleggingsbeleid. Dit document kan bijdragen aan een beter inzicht in het gevoerde beleggingsbeleid en bij de beoordeling of dit beleid bij de cliënt past.

Orderuitvoeringsbeleid

Philipse & Co geeft orders van en voor de cliënt door aan de depotbanken. Naar oordeel van Philipse & Co voldoet het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken aan de geldende eisen. Indien cliënt voor de uitvoering van een order speciale instructies geeft, zal Philipse & Co de order conform de instructies laten uitvoeren, tenzij Philipse & Co te kennen heeft gegeven niet aan het verzoek te kunnen voldoen. Het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken wordt door Philipse & Co periodiek getoetst om te beoordelen of het nog tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leidt. Het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken is te vinden op onderstaande websites:

 

Privacyverklaring Philipse & Co

Welke Informatie verwerkt Philipse & Co?

Voor onze dienstverlening verwerkt Philipse & Co persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) en bedrijfsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een rechtspersoon) van (potentiële) relaties, zoals bijvoorbeeld: naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat;

  • Kopie legitimatie;
  • Uittreksel Kamer van Koophandel;
  • Statuten;
  • Jaarcijfers;
  • Financiële gegevens (waaronder maar niet uitsluitend, verkoopovereenkomsten, aangifte IB of aangifte VpB, waarde woningen, boten en overig bezit);
  • Gegevens over de persoonlijke situatie van relaties.


Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan Philipse & Co informatie verzamelen bij derde partijen, zoals de door ons gebruikte depotbanken (InsingerGilissen en Credit Suisse) en openbare bronnen (Kamer van Koophandel, internet etc.). Deze gegevens kunnen zowel voor als tijdens de dienstverlening worden opgevraagd.

Waarom heeft Philipse & Co deze informatie nodig?

Philipse & Co heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. Philipse & Co moet bepaalde gegevens verstrekken aan de depotbank om aan de contractuele verplichtingen jegens u te voldoen om  de dienstverlening (het uitvoeren van orders) mogelijk te maken. Daarnaast heeft Philipse & Co ook de wettelijke plicht om bepaalde gegevens bij u op te vragen onder meer uit hoofde van de Wft (Wet op het financieel toezicht).

Hoe wordt de informatie door Philipse & Co bewaard?

De door Philipse & Co verkregen informatie wordt louter digitaal versleuteld en beveiligd opgeslagen en bewaard. Onze ICT dienstverlener slaat deze informatie op in de Cloud. Alleen medewerkers van Philipse & Co hebben toegang tot de gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Philipse & Co de gegevens verwerkt. 

Met wie wordt de verkregen informatie gedeeld?

Een deel van de verkregen informatie wordt gedeeld met de door Philipse & Co gebruikte depotbanken. Deze informatie is nodig voor het openen van een beleggingsrekening en het daarbij behorende antecedentenonderzoek. Aangezien Philipse & Co vergunningplichtig is zal zij in bijzondere gevallen, in het kader van wettelijk toezicht, informatie over relaties delen met toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast wordt informatie in bijzondere gevallen gedeeld met onze accountant en onze (externe) compliance-officer.

Hoe lang bewaart Philipse & Co de informatie?

Philipse & Co heeft de wettelijk plicht de informatie voor een periode van vijf jaar na het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst te bewaren.

Principal Adverse Impacts (PAI) Statement en duurzaamheid Philipse & Co

Annex II duurzaam beleggen