NL EN

Toezicht & Registratie

Philipse & Co is als vermogensbeheerder officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en is aangesloten bij het KiFiD. Alle partners zijn geregistreerd in één of meerdere registers van het Dutch Securities Institute (DSI). Zie ook:


Downloads AFM

Door een aantal brancheorganisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, is in 2014 het initiatief genomen om de kwaliteit van het beleggingsbeleid (bij de dienstverlening gericht op particuliere cliënten) sectorbreed op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Dit initiatief heeft geresulteerd in een tweetal documenten.

De AFM dringt er op aan dat alle beleggingsondernemingen, de documenten op hun site beschikbaar stellen en vertalen naar hun eigen praktijk. Philipse & Co ondersteunt dit en heeft voor haar cliënten al vele jaren een informatiememorandum beschikbaar waarin onder andere wordt ingegaan op de punten die de AFM in de documenten noemt.

Beloningsbeleid Philipse & Co

Het beloningsbeleid van Philipse & Co is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van Philipse & Co. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van Philipse & Co, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid van Philipse & Co bestaat slechts uit een vast beloningsgedeelte en kent geen variabele of omzet gerelateerde beloningen. Philipse & Co hanteert voor haar medewerkers marktconforme vaste salarissen.

De Handreiking beleggingsbeleid particuliere cliëntenomschrijft wat van een goed beleggingsbeleid verwacht mag worden. Daarnaast geeft het de beleggingsonderneming een concreet handvat om de kwaliteit door middel van een uitgebreide vragenlijst te toetsen en (waar nodig) te verbeteren.

De Consumentenbrief inzake beleggingsbeleid bestaat uit vragen die de cliënt aan de vermogensbeheerder of -adviseur kan stellen en om een goed beeld te krijgen over het gevoerde beleggingsbeleid. Dit document kan bijdragen aan een beter inzicht in het gevoerde beleggingsbeleid en bij de beoordeling of dit beleid bij de cliënt past.

Orderuitvoeringsbeleid

Philipse & Co geeft orders van en voor de cliënt door aan de depotbanken. Naar oordeel van Philipse & Co voldoet het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken aan de geldende eisen. Indien cliënt voor de uitvoering van een order speciale instructies geeft, zal Philipse & Co de order conform de instructies laten uitvoeren, tenzij Philipse & Co te kennen heeft gegeven niet aan het verzoek te kunnen voldoen. Het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken wordt door Philipse & Co periodiek getoetst om te beoordelen of het nog tot het best mogelijke resultaat voor de cliënt leidt. Het orderuitvoeringsbeleid van de depotbanken is te vinden op onderstaande websites: